WDA2485 ...

x:

: Agco, Deutz-Allis, Minneapolis-Moline, Oliver, White Equipment

: 47 x 7 x 2 3/16(1193.8 x 177.8 x 55.6)

Baldwin Filters PA2485

AGCO 72160249

CRENLO 84045

DONALDSON P117049

FIAT 72160249

FLEETGUARD AF4810

NAPA GOLD 2570

WIX 42570

AGCO

CRENLO

DEUTZ-ALLIS