WDA3774

x:

: 5 15/16 (150.8)

: 21/32 (16.7) & 4 27/32 (123.0)

: 13 1/2 (342.9)

: Agco, White Tractors

G103-N

: PA3775

[1]

Baldwin Filters PA3774

DEUTZ 72162544

WIX 46687

AGCO

DEUTZ-ALLIS