WDA3775 ...

x:

: 9 29/32 (251.6)

: 7/8 (22.2) & 6 1/16 (154.0)

: 15 9/16 (395.3)

: PA3774

: Agco, White Equipment

[1]

[1]

Baldwin Filters PA3775

AGCO 72162543

DEUTZ 72162543

WIX 46686

AGCO

DEUTZ-ALLIS