WDA3914 ...

x:

: 10 27/32 (275.4)

: 15/16 (23.8) & 6 1/2 (165.1)

: 14 1/2 (368.3)

: PA3915

: Hino Equipment

[1]

[1]

Baldwin Filters PA3914

DONALDSON P780373

FLEETGUARD AF25450

HINO 17801-2830

HINO 17801-2960

HINO