WDF7550 ...

x:

: 2 15/32 (62.7)

: 13/32 (10.3)

: 2 17/32 (64.3)

: Hino Buses, Trucks

[2]

: [2]

Baldwin Filters PF7550

DONALDSON P550038

FLEETGUARD FF5068

HINO 23401-1060

SAKURA F-1104

DAVEY

FURUKAWA

HINO