WDF7758

x:

: 3 5/8 (92.1)

: 19/32 (15.1)

: 4 11/32 (110.3)

: Mitsubishi Engines

[1]

: [2]

Baldwin Filters PF7758

DONALDSON P550054

FLEETGUARD FF5072

MITSUBISHI ME036478

MITSUBISHI ME036479

SF FILTER SK3776

KATO

MITSUBISHI